มาทำความรู้จักและพัฒนาตนเองไปกับ Habitscan

Habitscan คือโปรแกรมวิเคราะห์นิสัย ด้วยระบบทดสอบบุคลิกภาพและสมรรถนะรายบุคคล (Personality Type Test) โดยเน้นการค้นหามิติด้านนิสัย (Habits) เป็นหลัก เพื่อช่วยสะท้อนตัวตนของบุคคลนั้นออกมาตามความเป็นจริง ว่าแท้จริงแล้วบุคคลนั้นมีนิสัยอย่างไร มีพรสวรรค์อะไร มีจุดแข็งจุดอ่อนใดบ้าง มีข้อบกพร่องใดที่ควรแก้ไข มีความชอบเรื่องอะไร มีอารมณ์ความรู้สึกแบบใด มีความปรารถนาเรื่องใดบ้าง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจในความเป็นตัวเองมากขึ้นและสามารถเข้าใจในตัวตนของผู้อื่นได้ด้วย

สีเหลือง : สานสัมพันธ์ ความกลมเกลียว อ่านใจคน เอาใจใส่ ความช่วยเหลือ

คุณเป็นนักสร้างสัมพันธ์แต่งกายชวนมองหา มีสีสัน คุณเป็นมิตร ร่าเริง เข้ากับคนง่าย มีความเป็นกันเอง มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น ชอบสร้างสีสันความสนุกสนาน เข้ากิจกรรมทางสังคม ยืดหยุ่น เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น รักสนุก เบื่อง่าย คุณอยากเป็นคนสำคัญ คนสนิท อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ ไม่ชอบการที่คนอื่นไม่รับฟัง รวมถึงการผิดใจ และการตัดความสัมพันธ์

นิสัยที่ดี : เป็นคนโอบอ้อมอารีย์ กะตือรือล้น เอาใจใส่ ชอบดูแลผู้อื่น ใจกว้าง เสียสละ รักการบริการ ใหความร่วมมือดี

นิสัยที่ควรปรับปรุง : ตามใจผู้อื่นจนแบกภาระเกินตัว เสียเวลาแต่งตัวเที่ยวเล่น ขี้น้อยใจ

อาชีพที่เหมาะสม : งานบริการ จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ ที่ปรึกษาปัญหาส่วนตัว ครู นักพูด นักกายภาพบำบัด

สีแดง : กล้าหาญ ฟันฝ่า ชัดเจน จริงจัง มีความมั่นใจในตนเอง ทุ่มเท ยุติธรรม

คุณเป็นนักบัญชาการ เป็นคนฉลาดเฉลียว หัวไว มุ่งเป็นหนึ่ง พูดเก่ง ฉลาด ชัดเจน จริงจัง ทุ่มเท ยุติธรรม รักความก้าวหน้าและมีเหตุผล อยากรู้อยากลอง มีความมุทะลุ ไม่ชอบอยู่นิ่ง หุนหันพลันแล่น ชอบเสี่ยงท้าทาย มักใช้ชีวิตคิดเอง อิสระ โดดเด่นในการเป็นผู้นำ มีความกล้าหาญสามารถปกป้องผู้อื่นได้ มีความคิดสร้างสรรค์ รักสนุกร่าเริง ชอบแข่งขัน เป็นคนตรงไปตรงมา กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มักริเริ่มแต่ไม่ติดตามผล ชอบแสดงพลังอำนาจ เบื่อพิธีรีตรอง กล้าถกเถียง มีความบ้างาน และผลักดันตัวเอง และคุณมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบในไอเดียใหม่ๆ ไม่ชอบการถูกควบคุม แทรกแซงสิทธิตำแหน่ง ไม่ได้รับความเคารพยินยอม

นิสัยที่ดี : กล้าหาญ ฟันฟ่า ชัดเจน จริงจังทุ่มเท ปกป้องผู้อื่น รักความก้าวหน้า

นิสัยที่ควรปรับปรุง : ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ใจร้อน ดื้อดึง บ้างาน เอาแต่ใจตัวเอง เห็นแก่ตัว

อาชีพที่เหมาะสม : นักธุรกิจ นักการเมือง ทนายความ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ค้าขาย โฆษกกลุ่มต่างๆ นายหน้า ซื้อขาย นักบริหารในองค์กร อาจารย์มหาวิทยาลัย นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 


สีส้ม :การสื่อสาร สร้างสีสัน ดึงดูดความสนใจ

คุณเป็นนักแสดง มีบุคลิกภาพดี การแต่งกายดี ภาพลักษณ์น่าตาต้องเด่นชัด มีเสน่ห์ โดดเด่นในเรื่องการแสดง คุณชอบเข้าสังคมในงานที่ต้องพบเจอคนมาก ๆ ชอบการมีชีวิตแบบอิสระ ไม่มีการผูกมัด ชอบงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียบรรเจิด อยากสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ไม่ชอบการถูกปฏิเสธ

นิสัยที่ดี : เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ร่างเริงแจ่มใจ มองโลกในแง่ดี

นิสัยที่ควรปรับปรุง : ควารเป็นผู้ฟังที่ดี และต้องปรับปรุงเรื่องระเบียบวินัย ฟุ้งซ่านและลังเล ขาดสมาธิ

อาชีพที่เหมาะสม : นักแสดง นักดนตรี Influencer อาร์ตติส

สีม่วง : ความรู้ ความชัดแจ้ง แก่นแท้ ความปลดล็อค เชี่ยวชาญ 

คนที่ได้สีม่วงนี้มักจะเป็นคนที่ชอบการคิดวิเคราะห์ วางแผน สามารถนำข้อมูลเก่ามาต่อยอดให้กับความรู้ตัวเองได้ ทำงานโดยยึดหลักเหตุผล ชอบการสืบค้น สร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ที่แตกต่าง ทำให้คนสีม่วงมีบุคคลิกภาพที่เงียบ สำรวม เก็บตัวและช่างคิด มักจะมีคำถามในใจตลอดเวลา ทำให้ชอบการค้นหาความรู้ ชอบคิดอยู่คนเดียว ชอบความเป็นส่วนตัว ทำให้ไม่ชอบที่จะถูกก้าวก่ายชีวิต

นิสัยที่ดี : เป็นคนสุภาพใฝ่เรียนรู้ ชอบพัฒนาตนเอง ซื่อตรง มุ่งมั่นกับการทำเป้าหมายให้สำเร็จ คิดก่อนทำเสมอ และรู้จักวางตัว

นิสัยที่ควรปรับปรุง : ลังเลสังสัย ไม่ชอบการสื่อสาร ไม่กล้าแสดงออก คิดแต่ไม่ลงมือทำและไม่มั่นใจในตัวเองเมื่อมีข้อมูลไม่เพียงพอ

อาชีพที่เหมาะสม : นักฟิสิกส์ นักเขียนบทความทางวิชาการนักชีววิทยา นักเคมี ศัลยแพทย์และนักสถิติ

สีน้ำเงิน : ความถูกต้อง สมบูรณ์ มาตรฐาน ความยุติธรรม ศีลธรรม 

คนที่ได้สีน้ำเงินมักจะเป็นคนที่มีความสามารถด้านการจัดการ เป็นคนรอบคอบ สม่ำเสมอ มีขั้นตอน วางแผน สามารถจดจำตัวเลขละรายละเอียดได้ดีกว่าคนอื่นๆ มีความน่าเชื่อถือสามารถจัดระบบข้อมูลและสรุปผล  บุคลิกภาพที่คนสีน้ำเงินมักเป็นกันคือเป็นคนที่ชอบสังเกต มีแบบแผน ขยัน ระมัดระวัง หนักแน่น ชัดเจน มีตรรกะและเหตุผล สามารถวางแผนและควบคุมตนเองได้ดี มีระบบในชีวิตและไม่ชอบความผิดพลาด

นิสัยที่ดี : เป็นคนตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยเคราพกฏกติกา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีสมาธิ สามารถพึ่งพาไว้ใจได้ เสมอต้นเสมอปลายและรู้จักกาละเทศะ

นิสัยที่ควรปรับปรุง : หงุดหงิดง่าย ชอบตัดสินผู้อื่น ขาดความยืดหยุ่น ยึดมั่นในแผนที่วางไว้ มีความคาดหวังสูง ทำตัวเป็นผู้คุมกฏ ช่างตำหนิและจู้จี้

อาชีพที่เหมาะสม : นักบัญชี ผู้ดูแลสินค้า ผู้ดูแลระบบ ทนาย สารวัตรความปลอดภัยและผู้จัดการประกันภัย

สีเขียว : ความสงบสุข ปลอดภัย มั่นคง อนุรักษ์ ความแน่นอน หรือสีเขียว

คนที่ได้สีนี้จะเป็นคนที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นผู้ตามที่ดี เน้นการลงมือทำที่สามารถจับต้องได้จริงมากกว่าการพูด คนที่ได้สีเขียวจะเป็นคนที่มีบุคคลิกที่เงียบ สำรวมเข้าใจยากและเย็นชา ชอบการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สงบเสงี่ยม ไม่คุยโอ้อวดและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 

นิสัยที่ดี : เป็นคนที่จริงใจ มีเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น รักสงบ ถ่อมตน รับฟังผู้อื่น รู้จักการประนีประนอม เตรียมพร้อมและยังสามารถรับมือกับเรื่องฉุกเฉินได้ดี จงรักภักดี

นิสัยที่ควรปรับปรุง : อ่อนไหวง่าย อารมณ์แปรปรวน ดื้อเงียบ ขี้เกรงใจ ขาดความมั่นใจและเมื่อพบเจอกับปัญหา มักจะไม่สื่อสารออกมา

อาชีพที่เหมาะสม : พยาบาล พนักงานต้อนรับ นักจัดดอกไม้ นักเขียนแผนที่และนักโบรณาคดี

“A better tomorrow starts today”

Line@: bit.ly/ForeToday

FB Chat: http://m.me/foretoday

“A better tomorrow starts today “

SIGN UP TO FORETODAY'S NEWSLETTER

For exclusive digital news, tips & tricks, opportunities and announcement
- plus a few surprise!

ForeToday ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า